Wójt Gminy Klonowa informuje, że Gmina realizuje zadanie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa.

Inicjatywa umożliwi Gminie pozyskiwanie funduszy zewnętrznych krajowych oraz UE
w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa”. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Ankieta jest anonimowa.

Proszę podać dane dotyczące roku 2020.