Inwentaryzacja źródeł ciepła i wyrobów azbestowych Gmina Mściwojów

Urząd Gminy Mściwojów zwraca się z prośbą o wypełnienie
Ankiety dotyczącej użytkowanych przez mieszkańców instalacji grzewczych.

Obowiązek przeprowadzana inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.

W ankiecie jest również możliwość wprowadzenia informacji dot. posiadanych zmagazynowanych płyt azbestowych. Ujęcie posiadanych wyrobów w gminnej ewidencji uprawnia do otrzymania dofinansowania na utylizację.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami  Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za usunięcie wyrobów azbestowych do roku 2032.