Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane przez podmiot przetwarzający dane osobowe:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy, że:

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest GrinIS Michał Kozielski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńska 133, 01-919.

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, polegającej na świadczeniu usługi pn. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest zleconej przez jednostki samorządu terytorialnego, będących Administratorami danych. Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest w celu realizacji zadania w interesie publicznym.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Administratora do realizacji zadania, tj. :

- art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31);

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. 2009 nr 50 poz. 735);

 

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

Przetwarzane są dane osobowe obejmujące dane kontaktowe oraz dane adresowe.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, obejmujące ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania i przetwarzania takich danych.